آرشیو برای 'فراخوان'

فراخوان مسابقه طراحی معماری ساختمان نظام مهندسی استان قم

ارسال شده توسط :

فراخوان مسابقه طراحی معماری ساختمان نظام مهندسی استان قم

موضوع مسابقه : طراحی ساختمان اداری سازمان نظام مهندسی استان قم در زمینی به مساحت ۶۱۴ متر مربع و تراکم ۴۵۰ درصد و حداکثر ۷۵ درصد سطح اشغال در حداکثر ۷طبقه و ۲طبقه زیرزمین (تراکم شامل مساحت زیرزمین نمی باشد.)و با اسکلت بتنی می باشد.

اهداف مسابقه ومعیار های ارزیابی طرح

با توجه به اینکه مجموعه مذکور بعنوان نماد جامعه مهندسین استان مطرح خواهد بود لذا توجه به موارد زیر در ارائه طرح ها مد نظرمی باشد.

رعایت ضوابط معماری ...

ادامه →
۰